Köpvillkor

CUEBID ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRODUKTLEVERANS

 

 1 INLEDNING

1.1       Dessa Allmänna Villkor utgör bilaga till avtal mellan Cuebid AB, 556496-8286, (”Cuebid” eller ”Leverantören”) och kund (”Kunden”) angående Cuebids leverans av produkter till kunden (”Avtalet”). De överenskomna Produkterna (”Produkterna”) framgår av Avtalet. Om inte annat framgår av Avtalet, omfattar Produkt även till Produkten tillhörande supporttjänst.  

1.2       Avtal ingås genom att Kunden och Cuebid ingår särskilt avtal, genom att Kunden accepterar en av Cuebid lämnad offert eller på annat sätt.

1.3       Om Avtalet innehållet flera bilagor, t.ex IT & Telekomföretagen Allmänna Bestämmelser Avtal 90, har dessa Allmänna Villkor företräde framför övriga bilagor om inte annat särskilt angetts. 

2. CUEBIDS ÅTAGANDEN

2.1       Cuebid ska leverera Produkterna i enlighet med bestämmelserna i Avtalet, överenskomna Servicenivåer, gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut samt i övrigt på ett sätt som överensstämmer med sedvanlig branschstandard.

2.2       I de fall Cuebid skall utföra installation är effektiv leveransdag alltid den dag då installationen slutförs av Cuebid och i omedelbar anslutning därtill godkänns enligt installationsprotokoll eller leveranskontrolldokument, om sådant dokument har upprättats. Om Avtalet består av flera geografiskt, eller tidsmässigt, uppdelade leveranser betraktas varje sådan del som en separat leverans.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1       Kunden åtar sig att:

  1. följa bestämmelserna i Avtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor, och Cuebids vid var tid gällande anvisningar för Tjänster liksom alla lagar, förordningar och myndighetsbeslut som kan träffa dessa;
  2. löpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Cuebid ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning eller för registervård. Kunden ska utan dröjsmål meddela Cuebid eventuella ändringar i sådana uppgifter;
  3. hantera inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Cuebid tillhandahåller med sekretess i enlighet med punkt 6 nedan
  4. använda Produkterna i sin egen verksamhet och inte sälja dessa vidare till annan.

3.2       Kunden ska så snart Produkterna tagits emot kontrollera de levererade Produkterna så att de överensstämmer med vad som har beställts och inte är skadade. Om Produkterna inte överensstämmer med vad som beställts, ska Kunden meddela Cuebid detta omedelbart. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas till transportör och till Cuebid och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om reklamation inte sker inom angivna tidsfrister kan Kunden förlora möjligheten att göra gällande anspråk mot transportören och Cuebid.

4. ERSÄTTNING OCH BETALNING

4.1       Om inte annat överenskommits ska faktura betalas inom tjugo (20) dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med två (2) procent per månad på obetald och förfallet belopp samt, i förekommande fall, lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

4.2       Cuebids priser anges i SEK exklusive moms. För ramavtal och liknande överenskommelser har Cuebid rätt att årligen från och med det årsskifte som inträffar minst sex månader efter Avtalsdagen ändra avtalade priser med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI) föregående år. Priser i Cuebids webshop är dagspriser och ändras löpande (för beställd vara gäller dock det pris som gällde vid beställning).

4.3       Cuebid äger rätt att ändra avtalade priser om Cuebids kostnader ändras till följd av ändring i lag eller annan författning, myndighetsbeslut, ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändrade avgifter till underleverantörer eller annan omständighet som medför att Cuebid kostnad för att tillhandahålla Tjänsten eller Produkten ändras.

4.4       Frakt tillkommer på samtliga leveranser om inte annat avtalats. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern eller delorder med hänsyn till vikt, storlek, antal kollin och antal leveranstillfällen. För ej utlösta eller mottagna leveranser debiteras en avgift.

4.5       Invändningar mot en faktura från Cuebid ska meddelas så fort som möjligt och senast på förfallodagen. Ostridig del av faktura skall alltid betalas. 

4.6       Cuebid förbehåller sig rätten att låta utföra kreditprövning av Kunden. Om Cuebid efter sådan kontroll finner anledning till det, eller om Kunden varit försenad med betalning vid ett tidigare tillfälle, har Cuebid rätt att förkorta betalningstiden, begära förskottsbetalning eller att Kunden ställer säkerhet. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. Cuebid har rätt att ur förskotterat belopp eller ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp som motsvarar förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 4.5.

4.7       Eventuell återbetalning av Ersättning eller annan utbetalning till Kunden sker i första hand genom avräkning mot kommande faktura och i andra hand genom kontant utbetalning.

4.8       Cuebid har rätt att överlåta sin rätt till betalning till annan.

5. IMMATERILLA RÄTTIGHETER

5.1       All programvara som Cuebid tillhandahåller är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran.

5.2       Vid köp av tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part hänvisar Cuebid kunden till respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

6. SEKRETESS

Utan hinder av vad som i övrigt framgår av Avtalet har Cuebid rätt att om det behövs för driftsskäl, i marknadsföring eller i affärsutvecklingssyfte använda information som annars skulle ha varit konfidentiell under förutsättning att den är avanonymiserad och inte rör affärshemlighet eller specifikt affärsförhållande.

7. REKRYTERING

7.1       För ramavtal eller liknande överenskommelser mellan Cuebid och Kunden, har Kunden under avtapsperioden och tolv (12) månader därefter inte rätt att utan Cuebids medgivande rekrytera Cuebids personal eller uppdragstagare till verksamhet som bedrivs inom den koncern som Kunden tillhör. 

7.2       Bryter Kunden mot åtagandet i punkt 7.1 ska Kunden ersätta Cuebid med ett belopp som motsvarar Cuebids totala månadskostnad för den anställde (t.ex. lön, andra ersättningar och förmåner och arbetsgivaravgifter) under den senaste kalendermånaden före uppsägning multiplicerat med tolv (12).

8. ANSVAR

8.1       Risken för Produkter över vilka Kunden har besittning eller fysisk direkt eller indirekt kontroll går över på Kunden när Produkten avlämnats hos Kunden eller hos den mottagare som Kunden anvisat.

8.2       Cuebid är inte ansvarigt för leveransförsening som beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat liknande förhållande.

8.3       Garantier på Produkter och tjänster som direkt eller indirekt tillhandahålls av tredje part lämnas av Produkternas respektive tillverkare och leverantör. Cuebid lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares och leverantörs garantivillkor.

8.4       Cuebid ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning eller tjänst som inte tillhandahållits av Cuebid. Cuebid är inte heller ansvarigt för Produkters eller Tjänster kompatibilitet med andra produkter eller med Kundens utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Cuebid eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Cuebid.

8.5       Cuebid åtar sig att efter eget val avhjälpa sådant fel i Produkt eller Tjänst som Cuebid ansvarar för genom reparation, omleverans eller hel eller delvis återbetalning av Ersättning som avser leverans som Kunden inte kunnat tillgodogöra sig. Cuebid har rätt att hänvisa Kund direkt till respektive tillverkare eller leverantör för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för Kund kan följa av respektive tillverkares eller leverantörs egna garantier.

8.6       Part har med de begränsningar som anges nedan rätt till ersättning för direkt skada som den andra Parten vållat. Med ”direkt skada” avses skäliga och verifierade merkostnader. Part ansvarar inte för indirekta förluster eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av data eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda utrustning eller information.

8.7       Parts ansvar för skada är begränsat till 10 procent av kontraktsvärdet.

8.8       Ovanstående begränsningar gäller inte skadan vållats genom uppsåt eller grov oaktsamhet.

8.9       Eventuella ersättningskrav enligt denna punkt 8 ska framföras inom 30 dagar från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Part inte framställt ersättningskrav mot den andra Parten inom föreskriven tid förlorar Part sin rätt att göra kravet gällande.

9. VILLKORSÄNDRINGAR

9.1       Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter.

9.2       Utan hinder av vad som sagts i punkt 9.1 ovan, har Cuebid rätt att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar som är av ringa betydelse för Kunden träder i kraft omedelbart och Cuebid är inte skyldigt att underrätta Kunden om sådana ändringar för att de ska vara gällande för Kunden. Ändringar som inte är av ringa betydelse ska meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg.

9.3       Cuebid äger vidare rätt att förändra Avtalet i övrigt om det är påkallat av ändring av lag eller annan författning eller av myndighetsbeslut.

10. FORCE MAJEURE

10.1    Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av sådan befriande omständighet. Såsom ”befriande omständighet” räknas bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

10.2    Part som påkallar befrielse enligt ovanstående punkt ska utan dröjsmål underrätta andra Parten om detta.

11. FÖRTIDA UPPSÄGNING

11.1    Vardera Part äger säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om

a)        den andra Parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig begäran att vidta rättelse eller

b)       den andra Parten ansöker om rekonstruktion, inleder ackordsförhandling, träder i likvidation eller konkurs eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

11.2    Cuebid äger säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om

a)        Kunden är försenad med betalning utan att giltig anledning till förseningen föreligger och trots påminnelse att inom fjorton (14) dagar betala förfallet belopp inte erlägger betalning; eller

b)       Kunden överskridit kreditgräns eller underlåtit att inom angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra förskottsbetalning.

11.3    Uppsägning enligt punkt 11.1 eller 11.2 ska ske utan oskäligt uppehåll. Om Cuebid säger upp Avtalet ska hela det återstående kontraktsvärdet anses omedelbart förfallet till betalning.

12. ÖVERIGT

12.1    Med undantag för överlåtelser inom samma koncern, får Part inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan utan den andra Partens skriftliga godkännande. Om överlåtelse sker inom samma koncern, får kvarvarande Part begära att den överlåtande Parten ska kvarstå som Part i Avtalet till säkerhet för den nya Partens rätta fullgörande av sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. 

12.2    Utan hinder av vad som sagts i punkt 12.1 ovan, har Cuebid har rätt att anlita underentreprenör för utförandet av hela eller delar av Tjänsten. Cuebid ansvarar för sådan underentreprenör så som för eget arbete.

12.3    Om någon bestämmelse i Avtalet blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som Parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1    På detta Avtal ska svensk lag tillämpas (utan tillämpning av dess lagvalsregler).

13.2    Tvister ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, ska tvisten prövas av allmän domstol med Solna tingsrätt som första instans.